Slik jobber vi

Sammen mot et felles mål

Backe er et av landets ledende entreprenørselskaper. Vi har alltid trodd på lokal kunnskap, nærhet til prosjektene og ryddighet på alle områder.

Kvalitet i alt vi gjør

Backes overordnede kvalitetsmål er å levere bygg til riktig tid i samsvar med kundens og myndighetenes krav. Dette er konkretisert gjennom vårt hovedmål om null feil ved overlevering.

Med vår holdning, væremåte og våre systemer jobber vi aktivt for å levere kvalitetsbygg som følger gjeldende krav fra lover, forskrifter og ikke minst fra kunden.

Vi søker stadig forbedringer ved å følge med på utviklingen av teknologi og byggeprosesser, samtidig som erfaringsoverføring, avviksregistrering og opplæring av alle ansatte gir økt kvalitet i alle faser av byggeprosjektet. Dette gjør vi bl.a. ved bruk av BIM, samt å benytte hjelpemidler som Dalux og Avvik.com. 

Gjennom vår satsning på digitalisering er Backe på god vei til å digitalisere hele byggeprosessen. Dette gjør vi gjennom utstrakt bruk av pilotering av nye systemer, gjennom samarbeid med våre samarbeidspartnere og ledelse av «DigiBuild prosjektet» og nå med vår investering i OpenBuilt. Vi har stor tro på denne plattformen og betydningen den har for vår bransje for å sikre økt produktivitet, kvalitet og bærekraft både i Norge og internasjonalt.  

For Backe er alltid kunden den viktigste premissgiver, uavhengig av om det er en profesjonell byggherre med et komplisert næringsbygg eller om det er en familie på jakt etter drømmeboligen. Den tilliten vi blir vist når vi blir valgt som samarbeidspartner ønsker vi alltid å gjengjelde med et produkt både vi og kunden kan være stolte av.

Backes styringssystem for kvalitet er sertifisert etter ISO 9001:2015

 

Seriøsitet og positiv verdiskapning

Backe er grunnleggende opptatt av at all vår virksomhet skal kjennetegnes av seriøsitet og positiv verdiskapning. Vi skal oppnå våre resultater basert på dyktighet og samspill.

Alle som arbeider på våre byggeplasser skal ha lovlige og ryddige arbeidsvilkår, og som hovedleverandør har vi systemer for å følge dette opp. Vi tar aktivt motstand mot all form for useriøsitet, som sosial dumping, uverdige HMS-forhold og svart arbeid.

 

Bærekraftig innkjøpspraksis

Backe jobber for en mer bærekraftig leverandørkjede. Dette innebærer en innkjøpspraksis der våre samarbeidspartnere jobber aktivt for å sikre menneskerettigheter, forbedre miljøbelastningen og finne økonomisk effektive løsninger. 

I Backe er det et strategisk valg at vi samarbeider med grossistledd og bransjeforeninger for nå felles mål og sørge for utvikling i hele verdikjeden. 

  • Etisk handel Norge

Sammen med Etisk handel Norge skal vi utvikle vårt arbeid med seriøsitet og ansvarlighet og strekke oss enda lenger i våre forpliktelser og forbedringsarbeid.

  • Fjordkraft

Vi skal ha én leverandør med opprinnelsesgaranti på kjøp av strøm, som sikrer at innbetalinger tilsvarende Backes strømforbruk går til de produsentene som leverer fornybar energi.

  • Norsk Gjenvinning

Sammen med Norsk Gjenvinning sørger vi for at våre byggeplasser kan øke sin kildesorteringsgrad og materialgjenvinningsgrad ytterligere.

  • Maxbo Proff

Sammen med Maxbo Proff jobber Backe aktivt med bestillingsverdi for å redusere transport og frakt. 

Ved spørsmål om vårt arbeid tilknyttet bærekraftig forretningspraksis og aktsomhetsvurderinger, ta kontakt med Backes bærekraftsdirektør, Tom Ivar Myhre på tom.myhre(a)backe.no

"Vi bygger tillit hos våre kunder og leverandører gjennom å være faglig dyktige, ærlige, åpne og å holde det vi lover.  Vi skal skape resultater og verdier gjennom vår egen dyktighet og ikke ved å misbruke makt eller ved å utnytte andres svakheter.

Dette kaller vi «positiv verdiskapning».

Eirik Gjelsvik
Konsernsjef

Ytre miljø

I Backe bryr vi oss om miljøet på utsiden og innsiden av byggegjerdet og vi søker å være bransjeledende i vårt arbeid med ytre miljø. Vi er bevisste på at vår virksomhet har en direkte påvirkning på klima og miljø gjennom energi- og ressursbruk, avfallshåndtering og utslipp i forbindelse med byggeprosesser.

Miljøstyringssystemet vårt er ISO 14001-sertifisert, og bidrar til å sikre oppfølgingen av disse områdene. Ved å sertifisere oss iht. ISO14001 og har vi også forpliktet oss til kontinuerlig forbedring innen miljøområdet.

Vi har satt oss ambisiøse miljømål og jobber hele tiden med å strekke oss litt lengre. For å dokumentere måloppnåelse for våre miljømål rapporteres data for energi, avfall og drivstofforbruk tilknyttet vår egenproduksjon inn i vårt klimaregnskap GHG123. Ved hjelp av GHG123 utarbeider vi årlig klimagassregnskap for hele virksomheten, herunder klimagassfotavtrykk fra prosjekter, kontorer og administrasjon.

Backes styringssystem for ytre miljø er sertifisert etter ISO 14001:2015. 

Sikkerhet og helse

Vårt mål er at alle som utfører arbeid på Backe sine byggeplasser skal komme hele og friske hjem fra jobb. I Backe er vi derfor med som stiftere av samarbeid for sikkerhet i bygg- og anlegg (SfS BA). For å oppnå målet er vi avhengige at alle spiller på samme lag og at alle arbeidsgivere sørger for kontinuerlig vurdering og håndtering av risiko.

Verneombudet skal involveres i planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet og alle arbeidstakere må ta ansvaret for egen sikkerhet og helse. Vi oppfordrer alle som jobber på våre byggeplasser til å rapportere avvik, sette seg inn i HMS-informasjonen og gjøre seg kjent med kravene og risikoforholdene i prosjektet.

Backes styringssystem for HMS er sertifisert etter ISO 45001:2018.

Arbeidsglede og trivsel 

Et godt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for et vellykket arbeid. Vi vil at alle som arbeider på våre bygge- og arbeidsplasser skal oppleve god trivsel, høy motivasjon og stor arbeidsglede. Det gode arbeidsmiljøet skapes i møte mellom mennesker, og vi er derfor opptatt av at alle skal behandles med respekt og verdighet.

God kommunikasjon, medvirkning og involvering er avgjørende forutsetninger for opplevelse av et godt arbeidsmiljø. Arbeidstakere som opplever trakassering, mobbing og uheldige belastninger bes varsle som beskrevet på varslingsplakater – oppslått på flere språk på våre byggeplasser.

Forretningsområder

I Backe jobber vi sammen på tvers av kunnskapsområder