Velkommen

Velkommen til Giljehagen  i Ski. 

Denne nettsiden vil kontinuerlig oppdateres med informasjon om prosjektet og arbeidene som foregår. 

 

10.07.2020

Innvendig riving nærmer seg slutten, det gjenstår nå bare noe i bygget nærmest Idrettsveien og kjelleren og litt opprydding før hovedrivingen starter uke 30. Dette innebærer større maskiner på plassen som starter rivingen av eksisterende bygningsmasse fra Torgveien og jobber seg gjennom bygget mot Idrettsveien. Dette vil medføre begrenset tilkomst til innkjøring til parkeringsplasser og garasjer for både Idrettsveien 7, 9 og 13 i en periode. 

Riveentreprenøren vil i slutten av uke 29 benytte seg av gjesteparkeringen til Idrettesveien 13 nærmest vårt bygg til lift for å starte pigging av gavlveggen. På riggtomten vil det bli etablert egen plass for gjesteparkering for Idrettsveien 13 for å ivareta de 4 eksisterende p-plassene som ikke kan benyttes under byggeperioden. 

Innkjøring til Idrettsveien 13 vil bli stengt mandag og tirsdag i uke 30 og innkjøring til Idrettsveien 7 og 9 onsdag og torsdag samme uke, mellom kl 07:00 og kl. 18:00. Det blir etablert midlertidig parkering på riggtomten (trekantkvartalet) for de berørte.

 

I uke 31 rives det forsiktig og hjelpemann står og stopper trafikken ved behov i noen få minutter til det er trygt å passere. Det må derfor påregnes tidvis stengt innkjøring i korte perioder i uke 31. Den midlertidige parkeringen vil også være tilgjengelig i uke 31, som kan benyttes ved behov. Disse tiltakene gjøres for å ivareta sikkerheten i området mens rivingen pågår. 

Vi tilstreber at tidsperioden hvor innkjøringen blir stengt blir for så korte perioder som mulig og kun når det er høyst nødvendig.

Vi beklager ulempen dette medfører for dere. 

På grunn av ferie vil ikke nettsiden bli oppdatert før i uke 31, men henvendelser på denne nettsiden vil bli besvart fortløpende gjennom ferien. 

God sommer!

03.07.2020

Som dere har fått med dere er vi i full gang med innvendig riving av bygget og starter med hovedriving i uke 30. Dette innebærer større maskiner på plassen som starter i Torgveien og jobber seg innover mot Idrettsveien. Dette vil medføre begrenset tilkomst til P-kjellere i en liten periode.

I forbindelse med prosjektet er det satt ut setningsbolter, vibrasjonsmålere og støymåler i området.

I forbindelse med riving av gavlveggene ved nedkjøringsramper til p-kjellere vil inn og utkjøring være utfordrende og tidvis stengt. Det vil hele tiden være en sikkerhetsmann på plassen som dirigerer trafikken. Det blir etablert midlertidig parkering på riggtomten (Trekantkvartalet). Området vil bli skiltet med midlertidig parkering for dere. Disse tiltakene gjøres for å ivareta sikkerheten i området. 

Tidsperioden hvor p-kjeller blir stengt vil variere, men vi tilstreber at det blir så korte perioder som mulig og kun når det er høyst nødvendig. Dette vil kun gjelde innenfor arbeidstid, 07:00 til 18:00. Rivingen av gavlveggene vil skje i uke 30 og 31.

Vi beklager ulempen dette medfører. 

25.06.20

Innvendig riving er godt igang. Står kun igjen store deler av bygget nærmest Idrettsveien. Hovedrivingen vil starte uke 29.

18.06.20

Vi er i full gang med innvendig rensk i eksisterende bygg og byggegjerde er satt opp rundt bygget.  

 
Øst-riv er nå igang med asbestsannering og innvendig rensk