Bærekraft som suksesskriterie 

Bærekraft er en del av vår atferd og våre valg. Sammen skal vi utvikle et mer bærekraftig Backe. 

Vi har utarbeidet en bærekraftsstrategi som tydeliggjør hvordan vi skal jobbe for å skape et mer bærekraftig Backe. Vi har prioritert et utvalg av FNs bærekraftmål, samlet disse innenfor 4 hovedområder og definert mål og tiltak.

baerekraftsmodellbacke-hvitbakgrunn.PNG

 

Samarbeid og utvikling - mot bærekraftige samfunn 

I Backe jobber vi sammen mot felles mål. Samarbeid og utvikling er grunnlaget for å skape et mer bærekraftig Backe. Vi har i alle år jobbet med kontinuerlig utvikling og samarbeid for å nå målene våre. Å satse mer på innovasjon og nye samarbeidsformer med både nye og eksisterende samarbeidspartnere blir viktig i arbeidet for å skape en mer bærekraftig byggenæring. 

 

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Arbeidet med å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er viktig for Backe. I alt vi gjør er vi opptatt av at disse rettighetene blir respektert. Det gjelder i vår egen organisasjon, hos våre samarbeidspartnere og hos våre leverandører.

Les mer her om åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger i Backe

 

Helsefremmende arbeidsplasser

Alle arbeidstakere i Backe skal trives på jobben og gå minst like friske hjem som når de kom på arbeid. Backe skal bidra til at samarbeidspartnere jobber for å ha helsefremmende arbeidsplasser. Vi skal ta initiativ til samarbeidsprosjekter for å bidra til bedre helseforhold i verdikjeden.

 • Innføre proaktive indikatorer for HMS-forbedring
 • Utvikle innovative og digitale løsninger i opplæring og arbeidet med HMS

 

Utviklende arbeidslivsrelasjoner

I Backe skal alle ha like muligheter – vi skal søke mangfold, og tar aktivt avstand fra diskriminering. Vi skal øke andelen kvinner, og jobbe mot kjønnsbalanse, i ledende stillinger, både i prosjekt og administrativt. Backe har som mål å oppnå en kvinneandel på minimum 30 % blant funksjonærer og 8 % blant håndverkere i løpet av 2027. 

 • Vi aksepterer ikke trakassering og diskriminering
 • Vi skal ha et attraktivt fysisk arbeidsmiljø med fasiliteter for begge kjønn på alle våre arbeidsplasser
 • Vi skal ha kjønnsbalanse ved rekruttering og interne utviklingsprogrammer

 

Vi skal ikke ha forekomst av sosial dumping i våre prosjekter. Backe har 0-toleranse mot enhver form for diskriminering og trakassering. Alle Backes kontraktspartnere skal være prekvalifisert og vi skal aktivt bidra til anstendige arbeidsforhold nedover i verdikjedene.

 • Alle virksomheter på Backes byggeplasser skal være StartBANK-registrert
 • Vi tilslutter oss partenes avtale om innleie av arbeidskraft
 • Bruk av HMSREG i prosjektene våre
 • Alle ansatte i Backe skal gjennomføre opplæring i etikk og mangfold
 • Backe er medlem av Etisk handel Norge og skal bidra til bærekraftig innkjøp i byggenæringen som en del av arbeidet med sosial bærekraft og ta samfunnsansvar i leverandørkjeden.

Sirkulær og klimavennlig 

Backe skal redusere klimafotavtrykket gjennom 10 % årlig reduksjon av avfallsmengde og energiforbruk. Vi skal bidra til den sirkulære økonomien ved gode logistikkprosesser og økt materialgjenvinning. I Backe skal våre byggeplasser ha en kildesorteringsgrad på minimum 90 %.

 • Vi måler vårt klimafotavtrykk gjennom klima- og miljørapporteringsverktøyet Cemasys
 • Backe skal tilby fossilfrie eller utslippsfrie alternativer til våre kunder
 • Backe skal være i forkant med ny og ren teknologi
 • Sammen med våre leverandører skal vi ta valg som reduserer energiforbruket i produktfremstilling og produksjon på byggeplass
 • Vi skal ha én leverandør med opprinnelsesgaranti på kjøp av strøm, som sikrer at innbetalinger tilsvarende Backes strømforbruk går til de produsentene som leverer fornybar energi.
 • Vi er tilsluttet Eiendomssektorens veikart mot 2050 med 10 definerte tiltak for boligutviklere
 

 

Utvalgte hovedmålsetninger

Kildesortering av avfall på minimum 

0

I Backe har vi en målsetning om at minimum 90 % av alt avfall på byggeplass skal kildesorteres. Sammen med vår samarbeidspartner Norsk Gjenvinning har vi gode prosesser på avfallshåndtering. 

Årlig reduksjon av avfallsmengde på  

0

Backe skal redusere klimafotavtrykket gjennom 10 % årlig reduksjon av avfallsmengde og energiforbruk. Vi skal bidra til den sirkulære økonomien ved gode logistikkprosesser og økt materialgjenvinning. 

Kvinnelige funksjonærer i 2027

0

Vi skal øke andelen kvinner i ledende stillinger, både i prosjekt og administrativt. Vårt mål er å ha en kvinneandel på minimum 30 % blant våre funksjonærer og 8 % blant våre håndverkere i løpet av 2027. 

Redusere energiforbruk og klimagasser med

0

Backe skal redusere klimafotavtrykket gjennom 10 % årlig reduksjon av energiforbruk og klimagasser. 

Kontakt oss om bærekraft 

Direktør bærekraft    

Tom Ivar Myhre                                                                                                  tom.myhre@backe.no

Backe tar reisen inn i sirkulærøkonomien

Se hvordan Backe gjenvinner gips sammen med Norsk Gjenvinning og Norgips: