Varsling

Sikkerhet og trivsel på byggeplassen

I Backe har vi flere kriterier vi jobber og streber etter for å skape en god arbeidsplass. Varsling er et viktig kriterie for folk skal trives og føle seg sikre på jobb. Under kan du se vår varslingsfilm og lese mer om varsling i Backe. 

Hva er varsling?

Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lover, interne regler eller etiske normer, herunder Backe krav til etisk adferd/code of conduct for leverandører. 

Varsling er lojalt

Backe ønsker at det varsles om eventuelle kritikkverdige forhold. Gjennom varsling kan kritikkverdige forhold rettes opp. Varsling er derfor lojalt mot både virksomheten og  samfunnet.

Hvem kan varsle?

Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold, og Backe oppfordrer til slik varsling fordi det kan bidra til å utvikle konsernet på en positiv måte. Backes  leverandører og samarbeidspartnere oppfordres også til å varsle om kritikkverdige forhold gjennom Backes varslingskanal.

Hva kan det varsles om?

De kritikkverdige forholdene det er lojalt å varsle om kan blant annet være:

 • Korrupsjon eller andre former for økonomiske misligheter som underslag, tyveri, bedrageri, økonomisk utroskap
 • Feilrapportering eller manipulering av finansiell rapportering
 • Brudd på lover, interne regler eller etiske normer

Plikt til å varsle?

Ansatte har plikt til å varsle arbeidsgiver om blant annet:

 • Feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse
 • Feilrapportering eller manipulering av finansiell rapportering
 • Brudd på lover, interne regler eller etiske normer

Anonymitet og vern mot gjengjeldelse

Du kan varsle anonymt, men normalt vil åpenhet sikre en bedre saksgang og et bedre resultat for involverte parter. Dersom du vil varsle anonymt, anbefales du å benytte det elektroniske skjemaet. Gjengjeldelse, eller annen straff, mot den som varsler om kritikkverdige forhold er forbudt. Dersom du opplever dette må daglig leder, eller styreleder kontaktes. 

Personvern

Backe har konsesjon fra Datatilsynet til å drifte en varslingskanal åpen også for leverandører og samarbeidspartnere. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med vilkårene i konsesjonen, og reglene for øvrig som følger av personopplysningsloven med tilhøren-de forskrift. Forespørsler om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger rettes til:  IT-sjef i Backe

Oppfølging av varsling

Ledelsen må ta stilling til hvordan det skal ryddes opp i saker som er varslet.

 • Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke
 • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.
 • Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk

Hvordan kan jeg varsle?

Send en e-post til varsling@backe.no

 
Varsler sendt til denne e-postadressen håndteres av HR-direktør og finansdirektør.

Varsling i linjen

Ansatte kan varsle til nærmeste leder eller daglig leder. Leverandører og samarbeidspartnere kan varsle til sin kontaktperson i Backe eller daglig leder/styreleder.
 

Ekstern varsling til BDOs granskingsenhet

Det finnes flere alternativer for varsling til BDOs granskningsenhet. 
Velg ett av alternativene.

 • Fyll ut et dokument 

   
 • Send e-post til 
   
 • Send brev til:

  BDO AS v/ granskingsenheten 
  Postboks 1704 Vika
  0121 Oslo